Listen to how the tech sales approach changed in 2021

Watch the talk between Zdravko Zdravkov (Co-founder of Out2Bound) and Ivan Guberkov (VP of Sales at OfficeRnD) where they are discussing interesting findings from the report State of IT Sales in Bulgaria 2021.

About the report

At the beginning of 2021 Out2Bound released its report ”State of IT Sales” 2021 in Bulgaria.

111 companies took part in the 2021 survey. 90 of which were full responses of companies with sales functions. More than 84 % of respondents reported an increase in total revenue in 2021, while only 10 % reported a decrease or “no revenue.” The differences between the sectors are insignificant. At least 80% of respondents in each division reported an increase in total revenue. Companies focusing on Own Product Development lead the way, with nearly 90% of respondents having revenue growth in 2021 versus 2020.

Revenue from EXISTING clients increased in 64% of cases, while revenue from NEW clients increased in 77% of cases. Even with these levels of growth, one-third of respondents had higher goals planned for 2021 which they didn’t manage to meet. Europe remained a predominant market, and according to our respondents, European clients, along with North-American were the most commonly mentioned.

WATCH THE TALK ABOUT HOW TECH SALES CHANGED HERE.

Bulgarian version:

Чуйте как се промени подходът към продажбите на технологии през 2021 г

Гледайте разговора между Здравко Здравков (съосновател на Out2Bound) и Иван Губерков (Вице-президент продажби в OfficeRnD), където обсъждат интересни открития от доклада ”Състояние на ИТ продажбите в България 2021”.

Относно доклада

В началото на 2021 г. Out2Bound публикува своя доклад „Състояние на ИТ продажбите” 2021 в България.

111 компании взеха участие в проучването за 2021 г. 90 от тях са пълни отговори на компании с търговски функции. Повече от 84 % от респондентите съобщават за увеличение на общите приходи през 2021 г., докато само 10 % съобщават за намаление или „без приходи“. Разликите между секторите са незначителни. Най-малко 80% от респондентите във всеки отдел отчитат увеличение на общите приходи. Компаниите, фокусиращи се върху разработването на собствени продукти, са водещи, като близо 90% от респондентите имат ръст на приходите през 2021 г. спрямо 2020 г.

Приходите от СЪЩЕСТВУВАЩИ клиенти са се увеличили в 64% от случаите, докато приходите от НОВИ клиенти са се увеличили в 77% от случаите. Дори при тези нива на растеж, една трета от респондентите са имали по-високи цели, планирани за 2021 г., които не са успели да постигнат. Европа остава доминиращ пазар и според нашите респонденти най-често се споменават европейските клиенти, наред със северноамериканските.

ГЛЕДАЙТЕ РЕЗУЛТАТА ЗА КАК СЕ ПРОМЕНЯТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОДАЖБИ ТУК.

 

 

How the startup ecosystem changedState of IT Sales 2021